antalyali aktifler

Antalyalı Aktifler Deniz kıyısına indiğimde keşke kadın olsaydım diye düşündüm. Rahatça bir erkek bulur ve tatmin olurdum diye iç geçirdim. Havlumu serip yüzü koyun yattım ve etrafıma bakmaya başladım. Biraz ötede yalnız bir erkek yatıyor ve kitap okuma numarasıyla etrafı kesiyordu. Aramızda çok az bir mesafe vardı. Ara sıra sikine dokunup etrafa bakmaya devam ediyor bana hiç dikkat etmiyordu. Bense gözlerimi mayo şortunu dan belli olan sikinden ayıramıyordum. Biraz sonra bana baktığını fark ettim. Biraz tedirgin oldum ama nereye baktığımı fark etmesi beni çok heyecanlandırdı. Sonra etrafı bırakıp sadece benim yattığım tarafa bakmaya başladı. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Çok istediğim sikinden gözümü ayıramıyordum O ise sanırım niyetimi anladı ve eliyle şortunun üzerinden sikini okşamaya başladı. Devamlı bana bakıyordu. Ben de gözümü şortundan ayıramıyordum. Sonra kocaman olmuş sikini şortunun kenarından dışarı çıkardı. Dayanamıyordum sadece ağzıma almayı düşünüyordum. Bir ara göz göze geldik. Dudak hareketlerinden “em onu” dediğini anladım. Cevap olarak sadece dudaklarımı yaladım. Hemen ayağa kalktı ve kabinlere doğru yürümeye başladı. Ara sıra arkasına bakıp gelip gelmediğimi kontrol ediyordu. Hiç bekletmedim arkasından yürümeye başladım. Soyunma kabinlerinin birine girdi. Hemen arkasından bende aynı kabine girdim. Ayakta hiç bir şey demeden duruyordu. Şortunun önündeki kabarıklığın önünde diz çöktüm. Şortunun üzerinden ağzımı kullanmaya başladım. İnanılmaz bir şeydi yavaşça şortunu sıyırdım. Dimdik kalın ve sıcacık siki dudaklarıma deydi. Bir elimle o güzel şeyi tutup yüzüme sürmeye başladım. Ağzıma geldiğinde dudaklarımı aralayıp başını yavaşça ağzıma alamaya başladım. Sikini üzerindeki damarları hissedebiliyordum. Ağzımdayken dilimi sikinin etrafında dolaştırmaya başladım. Birden başımı sıkıca tutup hırsla ağzıma gidip gelmeye başladı.Bogulmak üzereydim ama o hiç oralı olmuyordu sikini gırtlağıma kadar pompalayıp duruyordu yarrağının bütün sertliğiyle iyice bastırıp beni ağzımdan sikerken benim tek düşündüğüm sikinin büyüklüğü,sertliği ve birazdan beni sikerken canımın ne kadar yanacağı idi ama yinede bunları düşünürken göt deliğim iyice gevşeyip artık yarrak istemeye başladı Boşalmak üzere olduğunu anladım. Hemen ayağa kalkıp arkamı döndüm. O güzel siki tutarak deliğime dayadım. Ne istediğimi anladı ve hırsla ittirdi. Deliğim o kadar hazırdı ki kolayca girdi. Buna ben bile şaşırmıştım.o zamana kadar suskun olan adam birden bana küfürler savurmaya “ulan ibne sömürdün yarrağımı daşşaklarımda bir damla sperm bırakmayacağım hepsini fışkırtacağım götüne diye bağırıyordu.Bir iki kere gidip geldikten sonra içimde o ılık sıvıyı gürül gürül hissettim. Dayanılmazdı..lütfen antalyadaki aktifler yanıp tutuşuyorum hemen mail atın [email protected] Gönderen: oral gay

kı rklarelili aktifler..

TatlildeykenDeniz k&#305 y&#305 s&#305 na indi&#287 imde ke&#351 ke kad&#305 n olsayd&#305 m diye d&uuml &#351 &uuml nd&uuml m. Rahat&ccedil a bir erkek bulur ve tatmin olurdum diye i&ccedil ge&ccedil irdim. Havlumu serip y&uuml z&uuml koyun yatt&#305 m ve etraf&#305 ma bakmaya ba&#351 lad&#305 m. Biraz &ouml tede yaln&#305 z bir erkek yat&#305 yor ve kitap okuma numaras&#305 yla etraf&#305 kesiyordu. Aram&#305 zda &ccedil ok az bir mesafe vard&#305 . Ara s&#305 ra sikine dokunup etrafa bakmaya devam ediyor bana hi&ccedil dikkat etmiyordu. Bense g&ouml zlerimi mayo &#351 ortunu dan belli olan sikinden ay&#305 ram&#305 yordum.Biraz sonra bana bakt&#305 &#287 &#305 n&#305 fark ettim. Biraz tedirgin oldum ama nereye bakt&#305 &#287 &#305 m&#305 fark etmesi beni &ccedil ok heyecanland&#305 rd&#305 . Sonra etraf&#305 b&#305 rak&#305 p sadece benim yatt&#305 &#287 &#305 m tarafa bakmaya ba&#351 lad&#305 . Kalbim deli gibi &ccedil arp&#305 yordu. &Ccedil ok istedi&#287 im sikinden g&ouml z&uuml m&uuml ay&#305 ram&#305 yordum O ise san&#305 r&#305 m niyetimi anlad&#305 ve eliyle &#351 ortunun &uuml zerinden sikini ok&#351 amaya ba&#351 lad&#305 . Devaml&#305 bana bak&#305 yordu. Ben de g&ouml z&uuml m&uuml &#351 ortundan ay&#305 ram&#305 yordum. Sonra kocaman olmu&#351 sikini &#351 ortunun kenar&#305 ndan d&#305 &#351 ar&#305 &ccedil &#305 kard&#305 . Dayanam&#305 yordum sadece a&#287 z&#305 ma almay&#305 d&uuml &#351 &uuml n&uuml yordum. Bir ara g&ouml z g&ouml ze geldik. Dudak hareketlerinden “em onu” dedi&#287 ini anlad&#305 m. Cevap olarak sadece dudaklar&#305 m&#305 yalad&#305 m. Hemen aya&#287 a kalkt&#305 ve kabinlere do&#287 ru y&uuml r&uuml meye ba&#351 lad&#305 . Ara s&#305 ra arkas&#305 na bak&#305 p gelip gelmedi&#287 imi kontrol ediyordu. Hi&ccedil bekletmedim arkas&#305 ndan y&uuml r&uuml meye ba&#351 lad&#305 m. Soyunma kabinlerinin birine girdi. Hemen arkas&#305 ndan bende ayn&#305 kabine girdim. Ayakta hi&ccedil bir &#351 ey demeden duruyordu. &#350 ortunun &ouml n&uuml ndeki kabar&#305 kl&#305 &#287 &#305 n &ouml n&uuml nde diz &ccedil &ouml kt&uuml m. &#350 ortunun &uuml zerinden a&#287 z&#305 m&#305 kullanmaya ba&#351 lad&#305 m. &#304 nan&#305 lmaz bir &#351 eydi yava&#351 &ccedil a &#351 ortunu s&#305 y&#305 rd&#305 m. Dimdik kal&#305 n ve s&#305 cac&#305 k siki dudaklar&#305 ma deydi. Bir elimle o g&uuml zel &#351 eyi tutup y&uuml z&uuml me s&uuml rmeye ba&#351 lad&#305 m. A&#287 z&#305 ma geldi&#287 inde dudaklar&#305 m&#305 aralay&#305 p ba&#351 &#305 n&#305 yava&#351 &ccedil a a&#287 z&#305 ma alamaya ba&#351 lad&#305 m. Sikini &uuml zerindeki damarlar&#305 hissedebiliyordum. A&#287 z&#305 mdayken dilimi sikinin etraf&#305 nda dola&#351 t&#305 rmaya ba&#351 lad&#305 m. Birden ba&#351 &#305 m&#305 s&#305 k&#305 ca tutup h&#305 rsla a&#287 z&#305 ma gidip gelmeye ba&#351 lad&#305 .Bogulmak &uuml zereydim ama o hi&ccedil oral&#305 olmuyordu sikini g&#305 rtla&#287 &#305 ma kadar pompalay&#305 p duruyordu yarra&#287 &#305 n&#305 n b&uuml t&uuml n sertli&#287 iyle iyice bast&#305 r&#305 p beni a&#287 z&#305 mdan sikerken benim tek d&uuml &#351 &uuml nd&uuml &#287 &uuml m sikinin b&uuml y&uuml kl&uuml &#287 &uuml ,sertli&#287 i ve birazdan beni sikerken can&#305 m&#305 n ne kadar yanaca&#287 &#305 idi ama yinede bunlar&#305 d&uuml &#351 &uuml n&uuml rken g&ouml t deli&#287 im iyice gev&#351 eyip art&#305 k yarrak istemeye ba&#351 lad&#305 Bo&#351 almak &uuml zere oldu&#287 unu anlad&#305 m. Hemen aya&#287 a kalk&#305 p arkam&#305 d&ouml nd&uuml m. O g&uuml zel siki tutarak deli&#287 ime dayad&#305 m. Ne istedi&#287 imi anlad&#305 ve h&#305 rsla ittirdi. Deli&#287 im o kadar haz&#305 rd&#305 ki kolayca girdi. Buna ben bile &#351 a&#351 &#305 rm&#305 &#351 t&#305 m.o zamana kadar suskun olan adam birden bana k&uuml f&uuml rler savurmaya “ulan ibne s&ouml m&uuml rd&uuml n yarra&#287 &#305 m&#305 da&#351 &#351 aklar&#305 mda bir damla sperm b&#305 rakmayaca&#287 &#305 m hepsini f&#305 &#351 k&#305 rtaca&#287 &#305 m g&ouml t&uuml ne diye ba&#287 &#305 r&#305 yordu.Bir iki kere gidip geldikten sonra i&ccedil imde o &#305 l&#305 k s&#305 v&#305 y&#305 g&uuml r&uuml l g&uuml r&uuml l hissettim. Dayan&#305 lmazd&#305 ..l&uuml tfen K&#305 rklarelinde ki aktifler yan&#305 p tutu&#351 uyorum hemen mail at&#305 n Ekley&#305 n g&ouml ruselim..

Çapa escort
Çatalca escort
Etiler escort